GDPR Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

* k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
* Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
* všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
* získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
* môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky Volo.sk
Loko Trade s.r.o.
sídlo: Šenkvická 5, 902 01 Pezinok
IČO: 52 558 738 
DIČ: 212 106 1415

* prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky Volo.sk

II.
Účel spracúvania osobných údajov

* účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
* účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
* účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

* prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
* kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
* údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

* prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
* prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
* prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.
Zverejnenie údajov

* prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI.
Podmienky spracúvania

* prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
* prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
* prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

  • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
  • zákazník prevádzkovateľa má právo na základe písomnej žiadosti požiadať o výmaz osobných a kontaktných údajov zo systému prevádzkovateľa.

Select your currency
EUR Euro